Detail
předchozí   následující
Kód: C
Řada: Aragonit
Název: Aragonit 8
Podnázev: časopis Správy slovenských jaskýň
Autor: 
Editor: 
Vydavatel: Správa slovenských jaskýň
Rok vydání: 2003
Místo vydání: Liptovský Mikuláš
Edice: 
ISBN: 
ISSN: 
Jazyk: slovenština, ang. ab
Počet stran: 76
Typ archivu: Archiv ČSS
Lokace: 
Poznámka: 
Klíč: svět, Slovensko, Dobšinská, Domica, Jasovská, Belianská, Harmanecká, Bystrianská, Ardovská, Ochtinská, ochrana, morfologie, hydrologie, zpřístupněné jeskyně, biospeleologie, osobnosti, Krym, Španělsko, ČR, netopýři, Demänovská, Driny, Važecká, Itálie, Polsko
Odkaz: 
Dokument: Dokument není k dispozici
Změnil: 1552 (2005-11-18 11:33:58)

Obsah: Hlaváč - Nový zákon o ochrane prírody a krajiny na Slovensku
Bella - Glaciálne ablačné formy v Dobšinskej ľadovej jaskyni
Tulis, Novotný - Zmeny zaľadnenia v Dobšinskej ľadovej jaskyni
Bella, Urata - Fluktuačné záplaové a postzáplavové vertikálne žľaby v jaskynich - základné poznatky a typológia
Peško - Výsledky hydrlogického monitoringu jaskyn Domica v rokoch 1999-2001
Zelinka - Posúdenie vplyvu prírodných a antropogénnych faktorov na zmeny mikroklimatického režimu jaskyne Domica
Barabas, Haviarová - Vzťah povrchových a podzemných vod v okolí Jasova
Pavlarčík, Plučinský - III. etapa spel. dokumentácie Belianskej J.
Zimák, Štelcl, Zelinka, Hlaváč - Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianskej jeskyně
Hlaváč, Zelinka, Štelcl, Zimák - Přirodzená rádioaktivita vápencov v Dobšinskej ľadovej jaskyni
Kováč, Mock, Ľuptáčik, Hudec, Višňovská, Svatoň, Košel - Bezstavovce Harmaneckej jaskyne (Velká Fatra)
Mock, Kováč, Ľuptáčik, Višňovská, Hudec, Košel - Bezstavovce Bystrianskej jaskyne (Horehronské podolie)
Rlhottová, Krištůfek, Nováková Kováč, Mock, Ľuptáčik - Domica a Ardovská jaskyňa - štúdium interakcií medzi faunou a mikroflórou
Iždinský, Staník - Uzatváranie a čistenie jaskýň
Gaál - Rozkvet a pád jednej aragonitovej jaskyne (a spravodlivosti) v Slovenskom rudohorí
Nudzíková - Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2002
Nudzíková - Účasť SSJ na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
Gažík - Náučný film Chráňme naše podzemné poklady
Bernadovič - Sanácia skalnej steny nad východom z Jasovskej jaskyne
Labaška - Výmena zábradlia vo Važeckej a Jasovskej jaskyni
Lalkovič - Najstaršia písomná zmienka o Demänovskej ľadovej jaskyni
Lalkovič - Demänovská ľadová j. očami Henryka Müldnera
Bernadovič , Zvonár - Kto a kedy objavil j. Driny?
Lalkovič - Poznámky k článku Kto a kedy objavil j. Driny?
Orfánus - K 80. výročiu objavenia Važeckej j.
Holúbek - Sprístupnené jaskyne poloostrova Krym
Bella - Geomorfologické pozoruhodnosti jaskyne Cueva del Tesoro (Andalúzia, Španielsko)
Šimečková - Nová provozní budova správy Zbrašovských aragonitových j.
Bella - 4. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
Gaál - 2. geologické sympózium Karst and Environment v Španieslku
Ľuptáčik - 16. medzinárodné biospeleologické sympózium v Taliansku
Zelinka - XXII. spel. škola v Cieczyne (Poľsko) a Tepliciach nad Bečvou (ČR)
Zelinka - Speleoklimatologický workshop v Poľsku (Wroclav, 8.-10.5.2003)
Bella, Gaál - Ochrana jaskýň po organizačných zmenách štátnej ochrany prírody na Slovensku
Gaál - 2. školenie stráže prírody na ochranu jaskýň
Bella - 8. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
Peško - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 3. zborník referátov z vedeckej konferencie
Zelinka - Monitoring of Karst Caves
Bella - Carraso, Durán, Andreo: Karst aned Environment
Haviarová - Petrič: Charakteristic of recharge-discharge relations in karst aquifer
Gaál - Speleofórum 2002
Mock - Lana: Biospeleologia del Piemonte
Bernadovič - Vespertilio, 6 - katalóg zimovísk netopierov SR
Hlaváč - Ľ.Gaál pätdesiatnikom
  
předchozí   následující