Zpráva o záchranné akci k vyproštění těla ing.Jana Šimečka z ponoru potoka Lopače
sestavili J.Řehák, B.Koutecký, L.Marková, D.Bílková a J.Novotná

Dne 3.9.1995 se nevrátil z průzkumu ponoru potoka Lopače v k.ú. Ostrov u Macochy ing. Jan Šimeček, speleopotápěč České speleologické společnosti. Potápěči Speleologické záchranné služby ČSS nalezli jeho tělo, ale nebylo možno je vyprostit bez ohrožení života záchranářů. Ke stejnému závěru došla i poté přivolaná Báňská záchranná služba Ostrava.
Jediným řešením k vyproštění těla bylo vyhloubit šachtici skalním masivem. Její lokalizaci umožnilo zaměření polohy těla vůči povrchu radiomajákem.
Přednosta okresního úřadu v Blansku navázal kontakt se 74. záchranným plukem CO ČR Bučovice a byla projednána možnost pomoci ženistů tohoto útvaru při ražení šachtice. Bylo dohodnuto, že další práce budou společnou akcí jednotky CO a Speleologické záchranné služby ČSS.
Poté bylo neprodleně zahájeno jednání s Obvodním báňským úřadem v Brně, který po předložení projektu a po jednání na OkÚ Blansko vystavil dne 13.9.1995 potřebná povolení.
Ještě téhož dne bylo pod vedení p.Josefa Řeháka započato hloubení šachtice pomocí trhacích prací. V pevné vápencové skále hloubili a prováděli střelmistrovské práce členové a specialisté České speleologické společnosti, kteří se sjížděli podle operativně stanoveného harmonogramu z celého území ČR.
Záchranný pluk dal k dispozici techniku a pracovní síly, které vedl kpt.ing.Martin Červenka a zajišťoval tím zázemí na povrchu.
Podrobnější časový přehled prací je součástí této zprávy. V noci z 28. na 29. září v hloubce 30,1 m odstřel otevřel otvor do začátku dosud neznámých jeskyní a po následném speleologickém průzkumu a snížení hladiny čerpáním bylo k ránu dne 29. září v pátek objeveno a během dne vyproštěno tělo ing. J.Šimečka.
Poté byl proveden základní speleologický průzkum nově objevených podzemních prostor a provedena měřická dokumentace v měř. 1:5.000 a 1:100 vypracovaná RNDr. Hyprem a kol.
Na pracích se podílelo celkem 95 členů České speleologické společnosti a 19 příslušníků 74. záchranného pluku CO, kteří v nepřetržitých směnách pracovali 18 dní. Členové ČSS odpracovali na akci cca 4.400 hodin.
Celková spotřeba výbušnin činila 92 kg Perunitu 28 a 514 ks rozněcovadla DeM Sicca. Bylo rozpojeno a vytěženo 50 m3 horniny.
K výsledku záchranné a vyprošťovací akce, na kterou mimo pomoci záchranného útvaru CO nebylo možno uvolnit jiné státní prostředky, přispěla řada firem svojí materiálovou, personální a finanční pomocí.

Časový přehled záchranné a vyprošťovací akce
3.9.1995 (neděle)
17.40 - byla stanice SZS Moravský kras telefonicky požádána o pomoc. V 15.30 (Pozn.red.: tisková chyba - má být 15.20) se potápěč ing. Jan Šimeček zanořil do odtokového sifonu v jeskyni Lopač v Ostrově u Macochy se záměrem pokračovat v průzkumu směrem k dosud neznámému jeskynnímu systému. Jednalo se o jeho šestý ponor v tomto sifonu. Návrat byl dohodnut na 16.20. Protože se ve stanovený čas nevynořil, hlídka na povrchu (M.Geršl, J.Matula) kontaktovala SZS.
18.35 - příjezd záchranářů SZS na místo nehody, postupně telefonicky kontaktováni speleopotápěči v Brně a v Praze, byl vyrozuměn dispečink Okresního záchranného systému v Blansku.
20.15 - příjezd prvních potápěčů, příprava akce.
20.30 - příjezd hasičů HZS Blansko, instalace osvětlení a jejich čerpací techniky pro případ odčerpání vody.
21.30 - 24.00 příjezd dalších potápěčů, příprava materiálu, plánování postupu, doprava materiálu do jeskyně

4.9.1995 (pondělí)
1.00 - 1.25 - první sestup potápěče (Jaroslav Nečas) do sifonu, ověření podmínek v sifonu - úzké prostory, nulová viditelnost.
3.24 - 3.50 druhý sestup potápěče do sifonu (Daniel Hutňan). Pohřešovaný byl nalezen bez známek života ve svislém komínu ve vzdálenosti cca 72 m od místa ponoru v hloubce 2 m. Vyproštění postiženého nebylo možné pro mimořádně obtížné podmínky (nulová viditelnost v zakalené vodě, velmi těžko průlezné úžiny pod vodou). Další činnost potápěčů byla odložena na ráno, protože již nehrozilo nebezpečí z prodlení.
12.30 - 13.10 - třetí sestup potápěče (Martin Hota). Ověření možnosti transportu těla postiženého. Závěr: vyproštění těla vodní cestou není prakticky možné, každý takový pokus by znamenal bezprostřední ohrožení života dalších potápěčů.
14.00 - po poradě zúčastněných záchranářů bylo rozhodnuto, že transport těla sifonem není možný a jediným řešením bude vyražení šachtice z povrchu. Za tím účelem bude nutné provést zaměření polohy postiženého pomocí radiomajáku.
17.00 - SZS informovala Policii ČR a Okresní úřad v Blansku o průběhu akce a vzniklé situaci písemnou zprávou.
15.00 - 23.00 - výroba speciální antény radiomajáku a nácvik její instalace pod vodou na postiženého.
23.11 - 23.50 - čtvrtý sestup potápěče (Daniel Hutňan). Umístění antény na postiženého, měření hloubkového profilu sifonu potápěčským přístrojem ALADIN 10. Maximální hloubka při průniku sifonem byla 8,5 m.

5.9.1995 (úterý)
0.10 - 0.48 - pátý sestup potápěče (Martin Hota). Instalace přívodního kabelu a jeho napojení na anténu.
1.15 - kontrola funkčnosti elektrického obvodu antény - bez závad.
1.30 - 8.00 - transport materiálu z jeskyně na povrch.
8.00 - Pan Zdeněk Šerebl (firma SLUNA Blansko) se pokusil zaměřit polohu postiženého radiomajákem. Zaměření nebylo možné pro rušivý vliv blízkého vedení vysokého napětí (22kV). Jednáním s JME a hasiči bylo dohodnuto krátkodobé vypnutí elektrovodu a zajištění napájecího proudu agregátem hasičů.
10.00 - po vypnutí elektrovodu bylo úspěšně provedeno zaměření postiženého. Nachází se v hloubce cca 30 m pod povrchem pod úpatím svahu, místo bylo v terénu přesně vyznačeno.
10.00 - 12.00 - odvoz materiálu, ukončení záchranné akce Speleologické záchranné služby.

6.9.1995 (středa)
10.00 - 12.00 - na výzvu přednosty Okresního úřadu v Blansku přijela na místo nehody Báňská záchranná služba, a.s.Ostrava (BZS), aby se pokusila vyprostit postiženého. Specialisté - potápěči BZS byli ma místě informováni předsedou ČSS a náčelníkem SZS o podmínkách v sifonu a o dosavadním průběhu záchranné akce. Po sestupu do jeskyně k sifonu a seznámení se situací došli potápěči BZS k závěru, že pro potápění v těchto extrémních podmínkách nemají potřebné vybavení. O ponor do sifonu a vyproštění postiženého se nepokusili, neboť by to nebylo možné bez vysokého a situaci nepřiměřeného rizika pro záchranáře. BZS potvrdila závěr SZS: vyproštění těla vodní cestou není možné, každý takový pokus znamená bezprostřední ohrožení života záchranářů.
13.00 - na Okresním úřadě v Blansku se sešli zástupci OkÚ, Policie ČR, BZS a SZS a po projednání situace byl přijat závěr, že vyproštění postiženého bude provedeno otvírkou z povrchu buď šachticí, nebo velkoprůměrovým vrtem. Značný rozdíl nákladů a navíc nejistota úspěchu u mnohem nákladnějšího vrtu rozhodla o doporučení první varianty. Přednosta OkÚ Blansko navázal kontakt se 74. záchranným plukem CO ČR Bučovice a projednal možnosti jejich pomoci při hloubení šachtice.

8.9.1995 (pátek)
Na žádost přednosty Okresního úřadu Blansko provedli rekognoskaci místa neštěstí zástupci 74. záchranného pluku CO ČR Bučovice a byl dohodnut postup prací. Tímto byla zahájena vyprošťovací akce.

11.9.1995 (pondělí)
Příslušníci záchranného pluku CO zahájili přípravu vyprošťovacích prací. Autobagrem odkryli skalní masiv a připravili technické zázemí (kompresor a vrtací kladiva, voda, elektřina, provizorní přístřeší, nářadí). Tentýž den projednávalo další postup k vyproštění svého člena předsednictvo České speleologické společnosti (dále jen ČSS).

12.9.1995 (úterý)
Specialisté ČSS pp. Josef Řehák a Jaroslav Hromas zahájili jednání s Obvodním báňským úřadem v Brně a ihned vypracovali příslušné podklady pro povolení k ražbě vertikální vyprošťovací šachtice malého průměru jediným možným způsobem - pomocí trhacích prací.

13.9.1995 (středa)
Na jednání u přednosty OÚ v Blansku se zástupci OÚ, Obvodního báňského úřadu, Policie ČR, 74. záchranného pluku CO a ČSS dohodli na dalším postupu k vyproštění postiženého. Po operativním povolení hloubících a trhacích prací Obvodním báňským úřadem v Brně byla ještě týž den zahájena společná akce jednotky CO a ČSS. 74. záchranný pluk CO dal k dispozici techniku a pracovní síly pro povrchové práce pod vedením kpt.ing. Martina Červenky a jeho zástupce mjr. Aloise Vrchoty. Ražbu a trhací práce prováděli specialisté České speleologické společnosti pod vedením Josefa Řeháka (firma SPELEO Horská Kamenice) a její Speleologické záchranné služby, vedené ing. Bohuslavem Kouteckým.
Speciální technické vybavení pro hloubení šachtice zapůjčily a nainstalovaly firmy Jiří Moučka z Holštejna a Aquaservis Brno (pan Bedřich Polák).

Od 13. do 29.9.1995 (pátek)
Záchranáři nepřetržitě hloubili vertikální šachtici o průměru do 1,5 m v pevné vápencové skále. Záchranný pluk CO vybudoval na louce u šachtice stanový tábor pro ubytování záchranářů a uskladnění materiálu. Byl zřízen též dispečink se stálou službou a telefonem. Odtud byla organizována pomoc speleologů ČSS, kteří v šachtici pracovali v nepřetržitém provozu ve dvojicích se střídáním po šesti hodinách. Střelmistři a jeskyňáři České speleologické společnosti přijížděli na lokalitu z celé republiky na své náklady podle potřeby a telefonické domluvy s dispečinkem.
V průběhu hloubení, které občas komplikovaly menší geologické poruchy a zkrasovělé pukliny ( převážně s jílovitými výplněmi), Z.Šerebl opakovaným měřením kontroloval a upřesňoval radiomajákem polohu těla v podzemí. Setrvávalo zhruba 2 m stranou od osy šachtice, tedy v relativně výhodné pozici.
Po dosažení hloubky 25 m byla pod vedením Zdeňka Stloukala (firma Geocomp Adamov) instalována čerpadla do jeskyně Lopač, aby po proniknutí na druhou stranu sifonu šachticí bylo možné snížit hladinu dle potřeby.

28.9.1995 (čtvrtek) - 29.9.1995 (pátek)
V pozdních nočních hodinách se po odstřelu v hloubce 30,1 m otevřel otvor do dosud neznámých, vodou protékaných jeskyní. Speleologickým průzkumem byl ověřen rozsah, stabilita a základní hydrologické souvislosti jeskyně. Tři síně o celkové délce přes 50 m, však vedou opačným směrem, než leželo radiomajákem identifikované tělo jeskyňáře.
Pro snížení hladiny vody bylo zahájeno odčerpávání vody ze sifonu Lopače, do něhož se zanořil J.Šimeček, a zároveň i z potoka Lopač před jeho ponorem. Čerpání potvrdilo, že přítok v nově objevené jeskyni je současně druhou stranou sifonu, který se J.Šimeček snažil proplavat. Další čerpání, které snížilo hladinu podzemní vody celkem o 3,5 m, otevřelo přístup do labyrintu těsných kanálů a puklin sifonu pode dnem vyprošťovací šachty. K ránu (29.září) se ve svislé dutině asi 2 m od hlavní prostory objevilo nad hladinou tělo potápěče. Jeho poloha odpovídala předchozímu zaměření radiomajákem. Vyproštění těla z dutiny znemožňovaly neprůlezné úžiny mezi ním a záchranáři.
Ohledání místa neštěstí specialisty policie přímo v podzemí nebylo provedeno pro obtížné podmínky - akutní nebezpečí přívalu polotekutých kalů do odvodněného prostoru s pracujícími záchranáři, nebezpečí samovolného propadu těla do hlubších a zabahněných puklin sifonu. Ředitel Policie ČR OŘ Blansko dal proto speleologům souhlas k vytažení těla J.Šimečka na povrch.
Za trvalého čerpání vody ze sifonu speleologové pneumatickými kladivy a trhacími klíny postupně rozšiřovali úzké skalní průlezy. Po vyproštění ze sifonu bylo tělo potápěče dopraveno v záchranářských nosítkách na povrch, kde je v 16.40 hod. převzal lékař a Policie ČR. Současně byly vyneseny všechny součásti potápěčské výstroje a předány k expertize Policii ČR.

30.9.1995 (sobota) - 5.10.1995 (čtvrtek)
Probíhal úklid pracoviště, zabezpečení vstupní šachtice, průzkum a mapování objevených prostor, instalace žebříků, uzavření vchodu, demontáž technického zařízení a úklid okolí, předání pracoviště a vypracování závěrečného protokolu.
Vyražené dílo bylo ve dnech 1.-3.10.1995 zajištěno ve své svrchní části betonovými skružemi o průměru 1 m a byl upevněn ocelový žebřík propojující dno objevených prostor se vstupem šachtice. Dílo bylo uzavřeno ocelovým uzamykatelným poklopem. Razicí a zabezpečovací práce byly ukončeny k 4.10.1995 s telefonickým vyrozuměním OBÚ Brno. Byla uzavřena dohoda, že šachtice se stává součástí odkrytých krasových dutin a bude převedena po souhlasu SCHKO Moravský kras do majetku ZO 6-16 Tartaros.
Na závěr bylo demontováno těžní a čerpací zařízení, 74. záchranný pluk provedl povrchové úpravy spojené s odvozem rubaniny. Byla odpojena telefonní linka a přípojka elektrické energie. Konečné úpravy pozemku provedlo ZD Sloup (uživatel pozemku) lehkými mechanizačními prostředky.

Seznam zúčastněných organizací a sponzorů akce
Za výraznou materiální, personální a finanční pomoc záchranáři děkují těmto organizacím a firmám:
Speleo Řehák, Horská Kamenice (materiál, sponzorství, pracovní síly),
Aqua servis Brno (studnařská technika, pracovní síly),
fa J.Moučka Holštejn (technika, materiál, pracovní síly),
Zbrojovka Vsetín (rozbušky),
Syntesia Pardubice, závod Explosia Semtín (trhaviny),
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (vozidla, technické zázemí, pracovní síly),
Jihomoravská energetika a.s. Brno (sponzorství),
Minerva Boskovice (větrací zařízení),
Ligranit Liberec (trhací klíny),
fa Sluna Z.Šerebl, Blansko (zaměření radiomajákem),
Belt Plast s.r.o. Brno (zámečnické práce, materiál, pracovní síly),
fa Kačmařík Elektro, Brno (revize elektroinstalace),
Cyklocentrum Blansko (potraviny),
Masokombinát Planá n.Lužnicí (potraviny),
Potraviny Hájek Pacov (potraviny),
Řeznictví Lukáš Tábor (potraviny),
Řeznictví Veselka Pacov (potraviny),
Global Chýnov (potraviny),
Zajícovo pekařství Pacov (potraviny),
TIB Pelhřimov,
Jednota Boskovice (potraviny),
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy (technické zázemí, telefon, kopírka),
fa Albeřice - speleo (sponzorství, pracovní síly),
SCHKO Moravský kras (maringotka, materiál),
EKOBBENA Kotvrdovice (dřevo, řezivo, kulatina),
Speleomat Ostrava (materiál, pracovní síly),
Geocomp Adamov (čerpací technika) a
SPT Telecom Brno (sponzorství).

Záchranáři dále děkují paní Heleně Kvasničkové za zázemí a pomoc při šití luten, RNDr. Ladislavu Slezákovi za odborné konzultace a všem dárcům, kteří věnovali dle svých možností další dary a nebyli zaregistrováni.

Seznam účastníků záchranné akce (3. - 5.9.1995)
Jeskyňáři: Bělehrádek Vieroslav, Blažek Radek, Buček Jiří, Cigánek Svatopluk, Chaloupka Antonín, Jarolím Ladislav, Kala Bedřich, Koutecký Bohuslav, Kučera Karel, Kuchař Lubomír, Kyselák Jiří, Matula Jaroslav, Nejezchleb Alois, Střelec Petr, Šebela Roman, Šimíček Ota, Štos Oldřich, Štosová Alexandra a Zoufalý Jaroslav.
Potápěči: Bílek Stanislav, Gritzbach Jan, Hota Martin, Hovorka Jiří, Hutňan Daniel, Jančar Radek, Měkota Miroslav, Nečas Jaroslav, , Otras Pavel, Piškula Michal, Ševčík Pavel a Štětina Jiří.

Seznam účastníků vyprošťovací akce (11.9.-5.10.1995)
řazený podle základních organizací
1-04 Zlatý kůň (Pavel Nosek, Alexandr Komaško, Zdeněk Hašek SZS); 1-05 Geospeleos :( Stanislav Kácha SZS); 1-07 Krasová sekce (Jaroslav Hromas, Daniela Bílková); 1-10 Speleoaquanaut (Stanislav Bílek SZS); 1-11 Barrandien (Miloš Novotný, Jiřina Novotná); 2-01 Chýnov (Luboš Hájek, Josef Vandělík, František Krejča, Martin Hartoň, Petr Janů, Pavel Heřman, Miroslav Šafařík, Karel Drbal); 3-01 Macarát (Petr Zýka SZS); 3-02 Jeskyňáři (Karel Kocourek SZS); 3-03 Šumavský kras (Karel Jindra SZS, Eduard Korunka SZS); 3-05 Permoníci (Jaroslav Andrle SZS); 5-01 Bozkov (Jaromír Braun, Josef Řehák jun., Josef Řehák sen., Lenka Marková, Vlastimil Kousal, Petr Bednář, Radek Mečíř, Miloslav Kunrt, Martin Hubačík, Miroslav Janouch); 5-02 Albeřice (Radko Tásler); 6-01 Býčí skála (Zdeněk Šerebl); 6-04 Rudice (Petr Trojan, Antonín Chaloupka SZS, Alois Nejezchleb SZS, Pavel Čížek, Jiří Trojan, Martin Keprt, Roman Šebela SZS); 6-05 Křtinské údolí (Jindřich Šustr, Rudolf Cupák); 6-06 Vilémovická (Radoslav Blažek SZS); 6-07 Tišnovský kras (Karel Molík, Milan Bulva SZS); 6-08 Dagmar (Pavel Hotárek, Antonín Puček); 6-10 Hluboký závrt (Karel Kučera SZS, Vieroslav Bělehrádek SZS); 6-12 Speleologický klub (Milan Pastorek); 6-14 Suchý žleb (Václav Prejza); 6-15 Holštejnská (Petr Ondrušek, Jan Fatka, Radek Boháček, Vít Kaman, Evžen Zámek, Pavel Nejedlý); 6-16 Tartaros (Milan Kala, Robin David, Hlaváček, Petr Střelec SZS, Jaroslav Matula SZS, Milan Homola, Zdeněk Tůma, Jiří Časta, Luděk Kroupa, Jiří Chudlaský, Sušánka, Vladimír Žákovský, Jaroslav Zábranský, Filip Doležal); 6-18 Cunicunulus (Jiří Lang, Marek Krutiš); 6-19 Plánivy (Pavel Roth, Bohuslav Koutecký SZS, Bedřich Polák); 6-20 Moravský kras (Oldřich Štos SZS, Milan Prokop, Michal Šenkýř); 6-23 Aragonit (Jiří Zapletal, Martin Šteffan, Fraňo Travěnec, Vlastimil Zela, Karel Sýkora, Jiří Kratochvíl, Milan Valenta); 6-28 Babická (Zdenek Stloukal); 6-29 Stalker (Petr Kos, Igor Harna, Petr Škrdla, Ivan Filouš); 7-02 Hranický kras (Jaroslav Šimeček); 7-03 Javoříčko (Jan Výmola, Jaroslava Výmolová); 7-07 Ostrava (Radomil Matýsek SZS); 7-09 Estavela (Ivo Kopecký); neurč.ZO (Radek Pirochta) a Holštejnská výzk. skupina (Jiří Moučka).

Seznam účastníků akce ze 74. záchranného pluku CO Bučovice
Kpt. ing. Červenka Martin (pověřen řízením akce za pluk CO), mjr. Vrchota Alois (zástupce), ppor. Novák Pavel (velitel čety); des. Kovář Martin, des. Kubiš Vlastimil, des. Lučný František, des. Michlík Petr, svob. Nečas Petr, čet. Novotný Kamil, svob. Pitran Libor, svob. Pustelník Antonín, des. Richter Petr, svob. Samiec Marcel, des. Sikora Lukáš, des. Somolík Tomáš, svob. Adamec Jan, svob. Pukl Pavel, des. Baleka Rostislav a des. Chamrád Daniel.

Na hlavní stránku ČSS
CSS main page