Za RNDr. Pavlom Mitterom, CSc.
RNDr. Viera Tereková, CSc.

Keď sme 11. septembra 1991 nášmu kolegovi RNDr. Palovi Mitterovi, CSc. pri jeho päťdesiatinách v úzkom kruhu srdečne blahoželali, želali sme mu zo srdca len jedno zdravie. Niekto pridal želanie dovidenia takto o rok. Iba ťažko je tomu uveriť, že to už nie možné. Takmer na prahu tohto dňa, 27.8.1992, bola prerušená plodná životná púť, pre nás tohto vzácneho človeka.

RNDr. Pavol Mitter, CSc., sa narodil v Cerove, okres Zvolen. Neskôr sa presťahoval s rodičmi do Krupiny, kde navštevoval základnú školu a prežil detstvo. Po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy vo Zvolene začal štúdium na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici v odbore biológia zemepis. Prírodovedné predmety boli jeho trvalým koníčkom a tak ako učiteľ v Podbrezovej, neskôr v Polomke, študoval popri zamestnaní na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave odbor fyzická geografia. Štúdium ukončil v roku 1970, v roku 1971 obhájil rigoróznu práce a získal titul doktor prírodných vied, v roku 1981 aj kandidátsku dizertačnú prácu s témou "Reliéf na travertínoch Slovenska", čímž dosiahol vedeckú hodnosť.

Od roku 1970 pracoval a žil s rodinou v Liptovskou Mikuláši. Začal pracovať v Múzeu slovenského krasu pri Správe slovenských jaskýň, neskôr premenovaném na Múzeum vývoja ochrany prírody, pri Ústredí štátnej ochrany prírody. Na tomto pracovisku sa začína aj jeho priekopnícka činnosť na poli jaskyniarstva a cez meno Dr. Mittera sa do povedomia svetovej speleologickej verejnosti dostalo aj Múzeum slovenského krasu a slovenské jaskyniarstvo. Zúčastňoval sa na prieskumných akciách slovenských jaskyniarov, pričom ich činnosť zastrešil Slovenskou speleologickou společnosťou, ktorá slávila úspechy v rôznych končinách sveta. Expedície do neprebádaných jaskynných systémov a priepastí za účelom prieskumu, alebo len tak z osobnej pohnútky každého jaskyniara, sa stávali jeho doménou. Fyzicky náročnú a nebezpečnú prácu v jaskyniach mal dokonale koncepčne premyslenú a zabezpečenú cez Jaskyniarsku záchrannú službu, ktorej predsedal a jej činnosťou zachránil životy mnohým jaskyniarom. O systém JZS bol veľký záujem zo zahraničia a tu sa opäť projavila ochota pre dobrú vec a erudovanosť nášho kolegu. Cestu k spolupráci a za poznaním mu otvárali aj jeho výborné jazykové znalosti hovoril plynule anglicky, nemecky, rusky , a často nám s nimi pomáhal a nabádal nás k ich učeniu.

V poslednom desaťročí sa špecializoval na krasovú geomorfológiu so zameraním na ochranu krasu a prírody vôbec. Výsledky svojej vedeckej práce prezentoval v mnohých odborných a populárno odborných periodikách hlavne v Slovenskom krase, Československom krase, Ochrane prírody, Spravodajcovi SSS, Poznaj a chráň, Pamiatky Príroda, Krásy Slovenska, ai, alebo na konferenciách a kongresoch doma aj v zahraničí napr.: Turecko, USSR, Maďarsko, Taliansko, Veľká Británia, USA, Poľsko, ai. Jeho láska k cestovaniu nebola len samoúčelná, ale pri cestách mal možnosť rozšírenia a konfrontácie svojich odborných znalostí so skúsenosťami v zahraničí. Uplatňoval ich napríklad vo svojich desaťročných výskumoch v Slovenskom krase na úlohe v rámci medzinárodného programu "Človek a biosféra" koordinovanej UNESCOM a nakoniec aj ako manager projektu na úlohe "Ochrana prírodných zdrojov v krase" v rámci programu PHARE I. Započatú poslednú úlohu už nedokončí. Dokončia ju jeho nasledovníci, ktorých si vychoval, lebo bolo sa od neho načim učiť.

Jeho tvrdá, ale priama povaha, snaha vždy pomôcť luďom, ktorí to potrebovali, prísnosť voči sebe, ale aj voči iným, húževnatosť hraničiaca až s dravosťou, spravodlivosť, dobrosrdečnosť, to boli vlastnosti, ktorými sa riadil. Nesmierne si vážil ľudí a mal ich rád. Aj keď nie všetci ho chápali. Tí, ktorí mu porozumeli, však vedia, čo pre nás znamenal. Ťažko stretnúť tak vzácneho človeka. Česť jeho pamiatke!

Zoznam najvýznamnejších publikovaných prác odborného charakteru:

Mitter P.:
1972: Jaskyňa v Lopušnom. Slovenský kras X, s.120-124

1972: Priepasť Javorina. Slovenský kras X, s.125-129

1974: Čachtický kras. Slovenský kras XII, s.115-134

1975: Geomorfológia Muránskej planiny a Švermovského hrdla, Slovenský kras XIII, s.131-165

1977: Stručný prehľad názorov na hydrológiu krasových území. Slovenský kras XV, s.105-128

1979: Kras na Šrí Lanke. Slovenský kras XVII, s.145-162

1979: II.speleopotápačská expedícia India Šrí Lanka. Slovenský kras XVII, s.171-182

1980: Niekoľko poznámok k ceste do Talianska a severnej Afriky. Slovenský kras XVIII, s. 213-224

1981: Karst phenomena on some travertine lokalites of Czechoslovakia. in: Acta du Colloque de Í A G P. Formations carbonateés tufs et travertines. Paris 9.may,1981, s.113-118

1982: Príspevok k poznaniu povrchového krasu atlantického pobrežia Maroka. in: Geomorfologická konference, UK Praha, s.269-276

1982: Krasové vody. in: Jakál a kol.: Praktická speleológia, s.113-135, Osveta Martin

1983: Frost features in the karst regions of the West Karphatian Mountains. in: Proceedings. Permafrost. F.I.C., s.861-865, Washington DC

1983: Geomorfologická rajonizácia krasu Malých karpát. Slovenský kras XXI, s.3-34

1983: Dobrovodsko prašnícky zlepencový kras. Slovenský kras XXI, s.199-208

1984: Poznámky k niektorým problémom ochrany prírody a životného prostredia v CHKO Slovenský kras. in: Životné prostredie 1/84, s.17-24, Veda Bratislava

1985: Geomorfológia Veľkej Fatry. in: I.Vološčuk a kol.: CHKO Veľká Fatra, s.29-38, Osveta Martin

1985: Geomorfologická rajonizácia krasu Tribča. Slovenský kras XXIII, s.45-69

1986: Krasové javy strednej časti Horehronského podolia. Slovenský kras XXIV, s.93-114

1986: Reliéf v CHKO Vihorlat. in: I.Vološčuk a kol.: CHKO Vihorlat, s.18-23

1987: Vlijanija gravitacionnych dviženij na rozvitie karsta na primere Slovackich Karpat. Sympózium o krase horských oblastí 5.-12.10.

1987, Tbilisi 1991: Reliéf CHKO Muránská planina. in: I.Vološčuk a kol.: CHKO Muránská planina, s.18-27

Na úvodní stránku ČSS